روش اول : مراجعه به لینک ثبت شکایات

روش دوم : ارسال ایمیل به آدرس info@ppako.ir